Zespół zarządzający

Image

MBA, mgr Robert Wilczek

Dyrektor placówki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów podyplomowych i kursów: MBA (Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld), Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Oświatą, Coaching z psychologią, Porozumienie bez przemocy wg metody Marshalla Rosenbegra. Pełnił funkcję Dyrektora Uczelni Wyższych w Warszawie i Pełnomocnik Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju. Założyciel oraz Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, Dyrektor Akademii Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego. Inicjator projektów i programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie polityki rodzinnej, polityki społecznej oraz projektów żywieniowych. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Warsztat trenerski szkolił m.in. w PBB na Jersey, Highlands College Jersey czy Uniwersytecie WSB Merito. Przez kilka lat kierował międzynarodowym i międzykulturowym zespołem 30 osób na Jersey Channel Islands. Od 2019 r. prowadzi szkolenia dla pracowników i dyrektorów żłobów i klubów dziecięcych. Prowadzi szkolenia z zakresu Porozumienia bez Przemocy, komunikacji empatycznej czy budowania zespołu.

Image

Dr Dariusz Prokopowicz

Doradca

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (specjalność: ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem). Absolwent Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration w zakresie zarządzania i ekonomii. Absolwent studiów podyplomowych Finanse i Rachunkowość organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska. Obecnie kierownik Zakładu Innowacji w Międzynarodowym Instytucie Innowacji w Warszawie. Pełnił funkcję Rektora WSPiNS, Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w WSBiZ oraz Dyrektora Instytutu Ekonomii i Socjologii PWSBiA. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2017 - 2021 Dyrektor Akademii Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego.

akademiaoswiaty

Akademia Oświaty

Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk