Image

Mgr, MBA Robert Wilczek

Założyciel Akademii Oświaty
Placówki Kształcenia Ustawicznego

Szanowni Państwo!

Przez kilka miesięcy tworzyłem firmę, której odbiorcami oferowanych usług będą osoby zajmujące się zawodowo opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. Swoją ofertę dedykuję przedstawicielom publicznych i niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Moim celem jest kształcenie i podnoszenie kwalifikacji kadry pracującej w żłobkach i klubach dziecięcych, ale również kształcenie i podnoszenie jakości w obszarze kontroli żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dzięki współpracy z przedstawicielami MINISTERSTW, INSTYTUTU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. A. SZCZYGŁA W WARSZAWIE, SANEPIDU, STRAŻĄ POŻARNĄ, RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI, PSYCHOLOGAMI DZIECIĘCYMI, DIETETYKAMI, PRAWNIKAMI, przygotowuję dla Państwa projekty, które pomogą sprawnie
i profesjonalnie poruszać się w obszarze żłobków i klubów dziecięcych.

Zależy mi na rozwijaniu polskiego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a jednocześnie na wspieraniu podmiotów prowadzących żłobki
i kluby dziecięce oraz na silnej i owocnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, na których spoczywa obowiązek kontroli
i dbania o jakość żłobków i klubów dziecięcych. Jak się okazuje, istnieje możliwość współpracy pomiędzy samorządem a żłobkami i klubami dziecięcymi, czego jestem świadkiem podczas organizowanych dla Państwa szkoleń, warsztatów i konferencji.

Zapraszam do współpracy. 

Image

Mgr. Anna Anuszkiewicz - Myć - Dyrektor

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalizująca się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Od ponad 10 lat pracuje z osobami z różnego rodzaju trudnościami i ich rodzinami(m.in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami w rozwoju, specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Koordynuje pracą terapeutów w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się na co dzień szeroko pojętą diagnozą, terapią, prowadzeniem instruktaży dla rodzin zdiagnozowanych dzieci, konsultacjami. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Prowadzi również szkolenia z zakresu: wczesnego wykrywania zaburzeń wieku dziecięcego, funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wykrywania nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej, wprowadzania elementów SI do codziennej pracy w żłobkach i przedszkolach, strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców. Pełnomocnik I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych ds. metodycznych.