Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz
w sprawach związanych ze współpracą z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce.

Rada Naukowa uprawniona jest do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

Członkowie Rady Naukowej w kadencji 2020 - 2024

Anna Anuszkiewicz Myć

mgr Anna Anuszkiewicz Myć - Przewodnicząca

Robert Wilczek

MBA, mgr Robert Wilczek - Zastępca Przewodniczącej

Barbara Mierzejewska

mgr Barbara Mierzejewska - Członek Rady Naukowej

Bartosz Rakowski

mgr inż. Bartosz Rakowski - Członek Rady Naukowej