Akademia Oświaty

jest placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego pod nr 133746.

Akademia Oświaty powstała w 2016r. i jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która realizuje kompleksowe szkolenia dla placówek, które zajmują się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3,
tj. żłobki, kluby dziecięce, instytucje dziennych opiekunów, nianie oraz prowadzi szkolenia i kursy
dla jednostek samorządu terytorialnego, które pełnią nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami

Akademia Oświaty ma statut placówki oświatowej co oznacza, że kończąc nasze kursy otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEN - dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Kładziemy duży nacisk na wysoką jakość kształcenia, prowadząc ciągły nadzór nad organizowaniem pracy placówki pod względem merytorycznym. Niezwykle istotne dla nas jest to, aby kadra dydaktyczna reprezentowała  wysoki poziom wiedzy oraz posiadała doświadczenie zawodowe
w  obszarze żłobków, klubów dziecięcych, instytucji dziennych opiekunów.

Współpracujemy m.in. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, czy Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
w Warszawie.

Akademia Oświaty jako jedyna organizuje szereg Inicjatyw, projektów, które dotyczą obszaru żłobków i klubów dziecięcych.

Stworzyliśmy I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Osiągnęliśmy sukces w krótkim czasie dzięki naszemu profesjonalizmowi, rzetelności, profesjonalnemu zespołowi trenerów, którzy stanowią eksperci zajmujący się obszarem żłobków i klubów dziecięcych,
psychologowie, przedstawiciele ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego, prawnicy, ratownicy medyczni, eksperci ds. żywienia dzieci w wieku do lat 3.

Podstawa prawna działania Akademii Oświaty
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  • Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego Akademia Oświaty.
Rada Naukowa Akademii Oświaty

Poznaj naszych Prelegentów

Są to osoby z wiedzą i doświadczeniem, nie teoretyzują przekazują praktyczną wiedzę, opartą o własne doświadczenia.